Sukututkimus- ja jäsenrekisteriseloste

Laatimispäiväys: 17.10.2015

Muokattu: 27.6.2020

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Laamasten-Redsvenien Sukuseura ry
c/o Esa Hämäläinen, Orvokkikuja 6 B 24, 01300 Vantaa
puh.040 937 1929, esap.hamalainen(at)gmail.com

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Manu Laamanen, sukututkijaryhmän vetäjä, rekisteriselosteen ja jäsenrekisterin ylläpitäjä
manu.laamanen(at)gmail.com, p. 040 553 4705
Aija Lindman, sukuseuran sihteeri, aija.lindman(at)gmail.com

3. Rekisterin nimi
Laamasten-Redsvenien sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen tarkoitus
Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan
o nimi, syntymäaika ja - paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti
o muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
o sukuseuran jäseneksi tulovuosi/eroamisvuosi, luottamustehtävät sukuseurassa
o kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja yhdistyksen muiden maksujen suorittamisesta
o suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuna
Tutkitt
avien sukujen, perheiden ja henkilöiden luovuttamat vanhat ja uudet valokuvat

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
o kirkonkirjat ja väestötietojärjestelmä
o muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
o painetut lähteet
o sukuun kuuluvien antamat tiedot ja valokuvat

7. Säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisteristä luovutetaan tietoja hallituksen jäsenille ja hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä jäsenelle, joka on niitä pyytänyt. Rekisteristä luovutetaan tietoja myös sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaan.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
ATK-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.